1. Begripsbepalingen

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle boekingen bij Vakantiewoning Panta Rhei. Vakantiewoning Panta Rhei verstrekt de huurder informatie over de huurprijzen, voorwaarden en overige onderwerpen die van belang zijn voor de huurovereenkomst.

Onder huurder wordt verstaan degene die de vakantiewoning huurt. Huurder, huurster, huurders en huursters vallen allen onder het begrip huurder.

Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar / eigenaren van de te verhuren vakantiewoning.

Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning.

Onder factuurbedrag wordt verstaan de huursom verhoogd met bijkomende kosten, zoals borgsom en extra's.

Onder voorschot wordt verstaan het deel van de huurprijs dat de huurder bij bevestiging boeking aan eigenaar is verschuldigd.

2. Totstandkoming huurovereenkomst

De vakantiewoning kan gereserveerd worden per telefoon, email of via het boekingsformulier op de website. Bij boeking komt de huurovereenkomst tot stand onder de opschortende voorwaarde van ontvangst per email van een bevestiging van Vakantiewoning Panta Rhei. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de dan geldende annuleringskosten verschuldigd zijn.  

Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.  We nemen alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder dient 18 jaar of ouder te zijn en bij het verblijf aanwezig te zijn.

3. Betalingsvoorwaarden

Bij reservering dient 50% van de huursom (excl. borg) als voorschot betaald worden aan Vakantiewoning Panta Rhei.  De resterende 50% en waarborg moet uiterlijk 2 weken voor aankomst betaald worden.

Bij reservering minder dan 2 weken voor aankomst, dient het gehele factuurbedrag bij reservatie te worden betaald.  Indien Vakantiewoning Panta Rhei op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Vakantiewoning Panta Rhei gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Vakantiewoning Panta Rhei op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. Bijkomende kosten

Eventuele bijkomende kosten, zoals de waarborgsom en gekozen extra's, dienen, tenzij anders aangegeven, op de zelfde wijze te worden voldaan als de huurprijs.  De bijkomende kosten worden door Vakantiewoning Panta Rhei duidelijk vermeld bij de boeking en zijn op de website na te lezen.

5. Waarborgsom

De eigenaar kan een waarborg aan de huurder in rekening brengen. De waarborgsom dient op zijn verzoek vooraf aan de eigenaar betaald te worden.  De borgsom (300 EUR) wordt na afloop van de overeengekomen verblijfsduur binnen 14 dagen op de opgegeven bankrekening teruggestort.  Een en ander onder aftrek van eventuele kosten van toegebrachte schade, defecten en/of vermissing of buitenproportioneel verbruik van energie. De eventuele aftrek is in redelijkheid en ter beoordeling aan de eigenaar.

6. Eindschoonmaak

De gehuurde vakantiewoning moet na afloop van het verblijf door de huurder netjes en bezemschoon worden opgeleverd.  Het servies en bestek moeten schoon worden teruggeplaatst in de kasten.  Verplaatst meubilair moet terug op de originele plaats worden teruggezet.  Als er bij aankomst iets is beschadigd of ontbreekt, dient de huurder dit binnen 24 uur na aankomst te melden aan de verhuurder. Deze zal zijn uiterste best doen het item te repareren of te vervangen. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade en dient dit bij vertrek te melden.

Al het afval moet worden opgeruimd in de daarvoor bestemde containers.

Lakens en dekbedovertrekken zijn van het bed afgehaald.

7. Verplichtingen eigenaar

Verhuurder stelt, onder de in het huurcontract opgenomen voorwaarden, het huurobject ter beschikking aan huurder.  Verhuurder zorgt er voor dat de vakantiewoning in goed verzorgde staat aan de huurder beschikbaar wordt gesteld.  Verhuurder staat er voorts voor in dat de ter plaatse gebruikelijke dan wel contractueel overeengekomen nutsvoorzieningen zijn aangesloten en dat de huurder daarvan gebruik kan maken.

8. Verplichtingen huurder

De vakantiewoning is op de datum van aankomst beschikbaar vanaf 15 uur en tot 11 uur op de dag van vertrek.

Er zijn maximaal 6 personen toegelaten. Dit aantal mag in geen geval overschreden worden. Overnachting van bezoekers is slechts toegestaan na voorafgaande toestemming van de verhuurder en betaling van nader overeen te komen extra kosten. Het is niet toegestaan personen in Vakantiewoning Panta Rhei toe te laten, anders dan de huurder en eventueel door hem aangewezen personen of vrienden, kennissen en familie. De huurder is verantwoordelijk voor alle genoemde personen.

Voorts is het niet toegestaan afgesloten ruimtes te openen. Bij het verlaten van de vakantiewoning, ook voor korte tijd, dient de vakantiewoning volledig te worden afgesloten. Bij diefstal of ontvreemding als gevolg van het niet nakomen hiervan zal huurder voor de gehele schade aansprakelijk worden gesteld.

In de vakantiewoning mag niet gerookt worden. Bij brand als gevolg van nalatigheid zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade en de herstelkosten.

Het is verboden meubilair buiten te zetten, de indeling van de vakantiewoning te veranderen, bedden te demonteren, dekens mee te nemen naar buiten, lampen e.d. uit te wisselen. In de vakantiewoning mogen geen andere toestellen voor kook- en was doeleinden worden gebruikt dan welke de eigenaar ter beschikking gesteld heeft.

Huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiewoning.

Vrijgezellenfeestjes zijn niet toegelaten in de vakantiewoning.  De woning wordt steeds verhuurd aan één groep.

De verhuurder draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ziekten of verwondingen die mensen oplopen tijdens hun verblijf in de woning.

Normaal gebruik van water, gas en elektriciteit is kosteloos. Indien blijkt dat er sprake is van buitenproportioneel hoog verbruik zullen daarvoor kosten aan de huurder in rekening worden gebracht.

Bij overschrijding van bovengenoemde bepalingen wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de woning geweigerd. Huurder blijft in het voorkomende geval de volledige huursom verschuldigd, zulks uit hoofde van schadevergoeding desgevallend vergoeding (huur) voor het genoten huurgenot. Huurder heeft geen enkele aanspraak op restitutie van reeds betaalde bedragen.

9. Annulering of wijziging door huurder

Huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk gebeurt.

Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige bedrag verschuldigd.

Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Vakantiewoning Panta Rhei:

 • Annulering tot 1 maanden voor de aankomstdatum: kostenloos;
 • Annulering binnen één maand voor de aankomstdatum; 50% van de overeengekomen huursom

10. Opzegging of wijziging door Vakantiewoning Panta Rhei

Vakantiewoning Panta Rhei is gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat tussenkomst van de rechter nodig zal zijn:

 • Indien het verlangde voorschot niet of niet tijdig door de huurder is voldaan;
 • Indien de huurder het vakantieverblijf vroegtijdig verlaat;
 • Indien de huurder nalaat het vakantieverblijf te betrekken op de dag waarop de huurperiode een aanvang neemt, zonder telefonisch of schriftelijk bericht te hebben dat hij het vakantieverblijf later zal betrekken;
 • Indien de huurder de verplichtingen uit deze overeenkomst niet behoorlijk naleeft;
 • In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de nieuwe eigenaar e.d.;
 • Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan omstandigheden, die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Vakantiewoning Panta Rhei aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

In geval van opzegging of wijziging door Vakantiewoning Panta Rhei, zal de eigenaar de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie.  Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugbetaling van het volledige bedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Vakantiewoning Panta Rhei worden vergoed.

11. Aansprakelijkheid

Vakantiewoning Panta Rhei is niet aansprakelijk voor:

 • Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in de vakantiewoning;
 • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straatwerken en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
 • Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Vakantiewoning Panta Rhei afhankelijk is, nalatig blijven;
 • Kennelijke fouten of vergissingen op de website of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s.

12. Klachten en geschillen

De huurder dient eventuele klachten en/of opmerkingen onverwijld aan de eigenaar te melden binnen 24 uur na aankomst bij de accommodatie.  De huurder dient de verhuurder ten allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met eigenaar, vrijwaart eigenaar van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie ook.

Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse kan worden opgelost, moet je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. De eigenaar zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.

Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de verhuring schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.  Op alle geschillen met Vakantiewoning Panta Rhei is Belgisch recht van toepassing.

13. Disclaimer

Informatie die je verstrekt in ons gastenboek of op beoordelingswebsites kan gelezen worden door andere bezoekers. Let er op dat je geen persoonlijke gegevens vermeldt. We behouden ons het recht om reacties naar eigen inzicht en zonder opgave van reden te weigeren.

We geven graag tips om jouw verblijf in Poperinge aangenamer te maken. Opvolging van deze tips geschiedt geheel op eigen risico van de huurder.